Competencies i funcions

El règim de competències dels municipis ve definit, amb caràcter bàsic, als articles 25 a 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), amb les singularitats establertes per altra banda per la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

L’article 25 de la LRBRL disposa:

“1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.

2.El municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.

c) Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

i) Fires, mercats centrals, places, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementiris i activitats funeràries.

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.

o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

3.Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s’han de determinar per llei i s’ha de avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals de conformitat amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

4.La llei a què es refereix l’apartat anterior ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica que reflecteixi l’impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques afectades i el compliment dels principis d’estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l’activitat. La llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera de les entitats locals sense que això pugui comportar, en cap cas, una major despesa de les administracions públiques.

Els projectes de lleis estatals s’han d’acompanyar d’un informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en què s’acreditin els criteris assenyalats abans.

5.La llei ha de determinar la competència municipal pròpia de què es tracti, i garantir que no es produeix una atribució simultània de la mateixa competència a una altra administració pública.”

 

L’article 26 de la LRBRL disposa:

 

“1. Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.

b) En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic .

d) En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

En els municipis amb població inferior a 20.000 habitants és la diputació provincial o entitat equivalent la que ha de coordinar la prestació dels serveis següents:

a) Recollida i tractament de residus.

b) Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

c) Neteja viària.

d) Accés als nuclis de població.

e) Pavimentació de vies urbanes.

f) Enllumenat públic.

Per coordinar l’esmentada prestació de serveis la diputació de proposar, amb la conformitat dels municipis afectats, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través d’ consorcis, mancomunitats o altres fórmules. Per reduir els costos efectius dels serveis el Ministeri ha de decidir sobre la proposta formulada, que ha de tenir l’informe preceptiu de la comunitat autònoma si és l’Administració que exerceix la tutela financera.

Quan el municipi justifiqui davant la diputació que pot prestar aquests serveis amb un cost efectiu inferior que el derivat de la forma de gestió proposada per la diputació provincial o entitat equivalent, el municipi podrà assumir la prestació i coordinació d’aquests serveis si la diputació ho considera acreditat.

Quan la diputació o entitat equivalent assumeixi la prestació d’aquests serveis ha de repercutir als municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Si aquests serveis estan finançats per taxes i assumeix la seva prestació la diputació o entitat equivalent, ha de ser aquesta a qui vagi destinada la taxa per al finançament dels serveis.

3.L’assistència de les diputacions o entitats equivalents als municipis, que preveu l’article 36, s’ha de dirigir preferentment a l’establiment i la prestació adequada dels serveis mínims.”

 

(Declarats inconstitucionals i nuls els incisos de l’apartat 2 marcats en cursiva.)

 

L’article 27 de la LRBRL disposa:

 

“1. L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències respectives, podran delegar en els municipis l’exercici de les seves competències.

La delegació ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser concorde amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La delegació ha de determinar l’abast, el contingut, les condicions i la durada d’aquesta, que no pot ser inferior a cinc anys, així com el control d’eficiència que es reservi l’Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigni sense que pugui suposar una despesa més gran de les administracions públiques.

La delegació s’ha d’acompanyar d’una memòria econòmica on es justifiquin els principis a què es refereix el paràgraf segon d’aquest apartat i es valori l’impacte en la despesa de les administracions públiques afectades sense que, en cap cas, pugui comportar una despesa més gran d’aquestes.

2.Quan l’Estat o les comunitats autònomes deleguin en dos o més municipis de la mateixa província una o diverses competències comunes, aquesta delegació s’ha de fer seguint criteris homogenis.

L’Administració delegant pot sol·licitar l’assistència de les diputacions provincials o entitats equivalents per a la coordinació i el seguiment de les delegacions que preveu aquest apartat.

3.Amb l’objecte d’evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos, l’Administració de l’Estat i les de les comunitats autònomes poden delegar, seguint criteris homogenis, entre d’altres, les competències següents:

a) Vigilància i control de la contaminació ambiental.

b) Protecció del medi natural.

c) Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.

d) Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la comunitat autònoma.

e) Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació infantil.

f) Realització d’activitats complementàries en els centres docents.

g) Gestió d’instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l’Estat, amb estricta subjecció a l’abast i condicions que deriven de l’article 149.1.28a de la Constitució Espanyola.

h) Gestió d’instal·lacions esportives de titularitat de la comunitat autònoma o de l’Estat, incloent-hi les situades en els centres docents quan s’usin fora de l’horari lectiu.

i) Inspecció i sanció d’establiments i activitats comercials.

j) Promoció i gestió turística.

k) Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics.

l) Liquidació i recaptació de tributs propis de la comunitat autònoma o de l’Estat.

m) Inscripció d’associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la comunitat autònoma o de l’Administració de l’Estat.

n) Gestió d’oficines unificades d’informació i tramitació administrativa.

o) Cooperació amb l’administració educativa a través dels centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.

4.L’Administració delegant, per dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats, pot dictar instruccions tècniques de caràcter general i recollir, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a la reparació de les deficiències observades. En cas d’incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades, o inobservança dels requeriments formulats, l’Administració delegant pot revocar la delegació o executar per si mateixa la competència delegada en substitució del municipi. Els actes del municipi es poden recórrer davant els òrgans competents de l’Administració delegant.

5.L’efectivitat de la delegació requereix la seva acceptació pel municipi interessat.

6.La delegació ha d’anar acompanyada en tot cas del finançament corresponent, per a la qual cosa és necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, i és nul·la sense aquesta dotació.

L’incompliment de les obligacions financeres per part de l’Administració autonòmica delegant faculta l’entitat local delegada per compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tingui amb aquella.

7.La disposició o l’acord de delegació ha d’establir les causes de revocació o renúncia de la delegació. Entre les causes de renúncia s’inclou l’incompliment de les obligacions financeres per part de l’Administració delegant o quan, per circumstàncies sobrevingudes, es justifiqui suficientment la impossibilitat del seu compliment per l’Administració en què han estat delegades sense detriment de l’exercici de les seves competències pròpies. L’acord de renúncia l’adopta el ple de la respectiva entitat local.

8. Les competències delegades s’exerceixen d’acord amb la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes.”

Així mateix, el règim d’atribucions dels distints òrgans municipals ve definit als articles 21 a 23 de la LRBRL.

Pel que respecta a la Batlia, l’article 21 de la LRBRL disposa:

“1. L’alcalde és el president de la corporació i té les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, llevat dels casos que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la junta de govern local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en una disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal, acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que faci. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

i) Exercir la direcció de la policia municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) Exercir les accions judicials i administratives i defensar l’ajuntament en les matèries de competència seva, fins i tot quan les ha delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple, i en aquest supòsit donar-ne compte al ple en la primera sessió que faci perquè ho ratifiqui.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) (Derogada)

o) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) (Derogada

q) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al ple o a la junta de govern local.

r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de l’ajuntament i fer-los complir.

s) Les altres que expressament li atribueixin la llei, i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Així mateix, correspon a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.

3.L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la junta de govern local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les enunciades als paràgrafs a), e), j), k), l) i m) de l’apartat 1 d’aquest article. Això no obstant, pot delegar en la junta de govern local l’exercici de les atribucions que preveu el paràgraf j).”

 

Pel que respecta al Ple, l’article 22 de la LRBRL disposa:

 

“1. El ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l’alcalde.

2.Corresponen, en tot cas, al ple municipal en els ajuntaments, i a l’assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol d’aquests instruments.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g. L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) (Derogada)

ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

o) (Derogada)

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3.Igualment, correspon al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que han de ser públiques i s’han de dur a terme mitjançant una crida nominal en tots els casos, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

4.El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local, llevat de les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g ), h), i), l) i p), i a l’apartat 3 d’aquest article.”

 

Pel que respecta a la Junta de Govern Local, l’article 23 de la LRBRL disposa:

 

“1. La junta de govern local l’integra l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels regidors, nomenats i separats lliurement per aquell, que n’ha de donar compte al ple.

2. Correspon a la junta de govern local:

a) L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Els tinents d’alcalde, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, substitueixen l’alcalde, i són lliurement designats i remoguts per aquest d’entre els membres de la junta de govern local i, on no n’hi hagi, d’entre els regidors.

L’alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els membres de la junta de govern local i, on no n’hi hagi, en els tinents d’alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a tasques específiques, pugui fer en favor de qualssevol regidors, encara que no hi pertanyin.”